Lelkészi jelentés 2009-ről

Lelkészi jelentés 2009-ről.pdf — PDF document, 334Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

Lelkészi jelentés a 2009. év gyülekezeti munkájáról 

Cinkotai Evangélikus Egyházközség 

 

Bevezetés: 

 
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz! Ez volt a 

lelkészváltás  vezérigéje.  Bízom  benne,  hogy  sikerült  saját  magamat 

háttérben  tartva  az  Ő  dicsőségét  szolgálni  úgy,  hogy  ne  törjön  meg 
az evangéliumhirdetés folyamata, hogy közben a Szentlélek vezetése 

által gazdagodjon a gyülekezetünkben végzett szolgálat. 

Nyilvánvaló,  hogy  nem  hiteles  arról  beszámolni,  aminek  én 

magam nem voltam részese. Ezt a feladatot felügyelő úrra bízom.  

 
A  visszatekintésnek  is  csak  abban  az  értelemben  van  haszna, 

ha arra építve alakítjuk ki az egyházközség jövőbeli arculatát: 

 
I. A gyülekezet munkaágai: 

 
1. Hitoktatás: 
 

Szolgálatba  állásom  óta  –  a  gyülekezet  hangsúlyozottan  meg-

fogalmazott igénye értelmében – elsősorban a fiatalok megszólítását 
helyeztem  előtérbe. 2  óvodai csoportban kezdődtek el a foglalkozá-

sok,  6  iskolai  osztály  tanulóit  sikerült  megszólítani,  1  gyülekezeti 
csoportban  tartunk  rendszeres  alkalmakat  a  már  konfirmált  fiata-

loknak. A felnőtt fiatalok havi rendszerességgel találkoznak.  

Szolgálati területemen még több óvoda és iskola is működik, 

ahová  be  kell  vinni  a  hitoktatás  lehetőségét.  Ehhez  viszont  már 

munkatársak bevonására lesz szükség. 

 
2. Gyermek-bibliaórák: 

 
Vasárnaponként  –  az  istentiszteletekkel  párhuzamosan  –  7 

önkéntes foglalkozik felváltva a gyermekekkel. Ők többnyire teológi-
ai képzésben részesültek: pedagógusok, hittanárok.  Immár 27 gyer-
mekről tudunk, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel járnak. Nagy 

az életkori megoszlásuk. 

background image

Szükség  van  arra,  hogy  életkoruk  szerint  legalább  két  cso-

portra osszuk őket, mert nagyon nehéz olyan foglalkozást biztosítani 
számukra, amely mindnyájuk érdeklődési körének és  értelmi szint-
jének megfelel. A tárgyi feltételek lényegében adottak, a munkatár-

sak felkészítése szükséges. 

 
3. Felnőtt bibliaórák: 

 
A  korábbi  rendet  követve  felnőtt  bibliaköri  csoport  számára 

sorozatot indítottunk, amely a böjti időszakban templomi istentisz-
teletek  keretei  között  folytatódott  vendég-igehirdetők  szolgálatával. 
A résztvevők leginkább asszonyok, többnyire az énekkar tagjai.  

Mindenképpen szükséges a bibliaórák népszerűsítése, olyan 

témasorozat kiválasztása, amely többeket vonz.  

 

4. Énekkar: 
 

Az  énekkari  munka  Wulfné  dr.  Kinczler  Zsuzsanna  felsőfokú 

végzettséggel  rendelkező  egyházzenész,  a  gyülekezet  kántora  (kar-
nagya) kezében van továbbra is. Vezetésével került sor énekkari ta-

lálkozókon való részvételre, vendégszolgálatokra, ünnepi istentiszte-
leteken  való  megszólalásokra.  Cinkota:  kórustalálkozó  a  Cinkota  7 
programsorozatának  keretében,  Kiskőrös:  egyházkerületi  kórusta-

lálkozó, Rákosszentmihály: Taizé-est, stb. 

Az énekkar létszáma megfogyatkozott. Szükség van új tagok 

toborzására. 

 
II. Lelkészi munkavégzés: 

 
1. A gyülekezeti élet formai kérdései  
     

Szolgálatba állásom óta következetesen a megújuló liturgia le-

hetőségei  szerint  színesedtek  istentiszteleteink.  A  gyülekezet  tagjai 

megértéssel és őszinte nyitottsággal fogadták az új kezdeményezést. 
Eddig kritikai megjegyzés, ellenzés vagy nemtetszés hangja nem ért 
el hozzám.  

Az adventi sorozat alkalmai „vesperás” formában zajlottak le, a 

böjti estek a „vasárnap délutáni istentisztelet” rendje szerint folytak. 

background image

Egy-egy  rendkívüli  alkalomra  is  sor  került:  tanévnyitó  isten-

tisztelet, aratási hálaadó ünnep, karácsony esti családi istentisztelet, 
karácsony  éjszakai,  valamint  húsvét  hajnali  liturgia.  Ez  utóbbit  kö-
zös reggeli is követte. 

 
2. Vendégszolgálatok 
 

Számtalan vendégszolgálatra került sor, amelyek célja egyrészt 

a  szomszédos  gyülekezetek  lelkészeinek  megismerése,  másrészt  a 

változatos  igehirdetési  stílus  megszólaltatása  a  cinkotai  és  mátyás-
földi szószéken. 

A gyülekezeti tagok igénye, hogy az úrvacsorázók örvendetesen 

nagy  száma  miatt  megnyúló  istentiszteleteken  legyen  a  lelkésznek 
segítője az úrvacsora kiosztásában. Ezzel kapcsolatban az első lépé-
sek  megtörténtek,  de  minden  esetben  egyedi  szervezésre  van  szük-

ség.  Gondoltam  a  korábban  Cinkotán  szolgáló  nyugdíjas  lelkészek 
bevonására,  akik  azonban  idős  korukra  való  tekintettel  már  nehe-

zebben vállalnak el egy-egy szolgálatot. 

 
3. Ünnepek és évfordulók  

 
Az  ünnepek,  évfordulók  jó  alkalmat  adnak  arra,  hogy  rendkí-

vüli programok szervezésével, vendégek meghívásával tegyük emlé-

kezetessé a gyülekezet fontos dátumait.  

A templomszentelés időpontja (tekintettel a templom változa-

tos történelmére) homályba vész, viszont kiválasztható egy  augusz-
tusi időpont, ami hagyománnyá tehető egy gyülekezetépítő nap szer-
vezésével. 

Adottak  a  kerületben  hagyományos  programok,  amelyeknek 

szervezésében,  lebonyolításában  az  egyházközségre  is  számítanak: 
Cinkota 7, márciusi emlékséta, Czinkotai  csetepaté, stb. Idén is  sor 

került  a  szabadságharcos  emléktábla  megkoszorúzására,  illetve  a 
tavaszi  hadjárat  évfordulóján  áldotta  meg  Gáncs  Péter  püspök  az 

újonnan készült emlékművet.  

background image

Évről-évre érdemes egy-egy nevezetes lelkész, kiemelkedő gyü-

lekezeti tag évfordulóját megkeresni, és köré ünnepe szervezni: Pe-
tőfi Sándor és a Hrúz család, Melna Mihály, Joseffy Pál, Petényi Sa-
lamon  János,  Beniczky,  Batthyány,  Jezsovics  és  Blatniczky  család 

tagjai stb. 

 
4. Ökumenikus kapcsolatok 

 
A Cinkotai Evangélikus Egyházközség a területi elhelyezkedés 

alapján  a mátyásföldi  református és római katolikus, a cinkotai ró-
mai katolikus és baptista gyülekezetekkel áll kapcsolatban. A kerület 
egyházközségei  között  testvéri  a  viszony.  A  lelkészek  rendszeresen 

találkoznak  ökumenikus  imahetek,  közösen  szervezett  programok, 
ünnepségek alkalmával. Többször nyílt alkalom arra, hogy a Cinko-
tai Gazdakör, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület, vagy a helyi általá-

nos iskola szervezésében együtt jelenjünk meg programjaikon.  

Jelenleg a cinkotai fiatal, ökumenikus szellemű plébános hirte-

len halála miatt a szolgálatokat a sashalmi lelkész látja el. Az ő mun-
kája itt átmeneti jellegű, de személyisége, hozzáállása miatt is nehe-
zebb vele a kapcsolatfelvétel. 

 
5. Társadalmi funkciók 
 

A  helyi  önkormányzattal  kiváló  a  viszony.  Ezt  biztosítja  az  a 

tény,  hogy  gyülekezetünk  presbitere  egyúttal  önkormányzati  képvi-

selő, a  hitét aktívan gyakorló református polgármester közeli mun-
katársa. Külön bizottság foglalkozik az egyházi ügyekkel, külön refe-
rens figyel a kapcsolatok ápolására.  

Évről-évre  az  önkormányzat  költségvetéséből  minden  egyház 

működési támogatásban részesül, illetve pályázhat fejlesztési támo-
gatásra is. A polgármesteri külön keret terhére még egy anyagi for-

rás nyílik az egyházközségek további erősítésére. 

A polgármester szívesen vesz részt ünnepeinken, és mi is rend-

szeresen  kapunk  meghívást  az  önkormányzat  által  szervezett  prog-
ramokra. 

A Helytörténeti Gyűjtemény nemrég megnyitott állandó kiállí-

tása részletesen bemutatja egyházközségünk történetét. 

background image

Folyamatos a kapcsolat a Cinkotai Gazdakörrel, melynek elnö-

ke gyülekezetünk hűséges tagja. A Cinkotáért Közhasznú Egyesület, 
az  Art  16,  a  Helytörténeti  Gyűjtemény,  a  Corvin  Művelődési  Ház  – 
Erzsébetligeti  Színház  és  még  több  társadalmi  szervezet  számít 

együttműködésünkre. Programjaink megjelennek a Kertvárosi Prog-
ramajánló havonként megjelenő kiadványaiban. 

A XVI. kerület sajátossága, hogy több ingyenes kiadvány jele-

nik meg a helyi hírek bemutatásával. Ezek hasábjain is ott van egy-
házközségünk. Tudósítóik elfogadják meghívásainkat.  

Egyházközségünk  önálló  honlappal  rendelkezik,  amelynek 

szerkesztését  egyelőre  még  a  lelkész  végzi,  de  többen  jelezték  már, 
hogy szívesen segítenek az anyagok frissítésében. Ismereteim szerint 

a  honlapot  sokan  használják  arra,  hogy  a  gyülekezettel  kapcsolatos 
információkat megszerezzék. 

 

6. Statisztika 

 

Kihasználva a digitális munkanapló segítségét, az alábbi kimu-

tatást készíthettem lelkészi munkám arányainak bemutatására: 

 

    Alkalmak száma 

        Eltöltött idő  

 

Megnevezés 

Százalék 

Istentisztelet + igehirdetés 

27.2 

Hittanóra 

16.4 

Ifjúsági óra 

7.9 

Látogatás 

4.8 

Temetés 

4.0 

Lmk 

3.4 

Vendégszolgálat 

3.4 

Istentisztelet 

2.3 

Bibliaóra 

2.3 

Presbiteri ülés 

1.5 

Keresztelői előkészítő 

1.1 

Keresztelő 

0.8 

Családi úrvacsora 

0.8 

Gyászolókkal való beszélgetés  0.8 

Áhitat 

0.4 

Esküvői előkészítő 

0.2 

 

Egyéb 

12.8 

Adminisztráció 

4.3 

Kerületi/megyei alk. 

2.8 

Ügyintézés 

2.8 

Megnevezés 

Százalék 

Hittanóra 

25.9 

Istentisztelet + igehirdetés 

16.1 

Egyéb 

12.1 

Látogatás 

7.6 

Ifjúsági óra 

6.3 

Adminisztráció 

5.8 

Ügyintézés 

4.9 

Istentisztelet 

3.6 

Temetés 

3.1 

Keresztelői előkészítő 

2.7 

Bibliaóra 

2.7 

Gyászolókkal való beszélgetés  1.8 

Vendégszolgálat 

1.3 

Lmk 

1.3 

Áhitat 

0.9 

Kerületi/megyei alk. 

0.9 

Családi úrvacsora 

0.9 

Presbiteri ülés 

0.9 

Keresztelő 

0.9 

Esküvői előkészítő 

0.3 

Hittanóra
Istentisztelet + igehirdetés
Egyéb
Látogatás
Ifjúsági óra
Adminisztráció
Ügyintézés
Istentisztelet
Temetés
Keresztelői előkészítő
Bibliaóra
Gyászolókkal való beszélgetés
Vendégszolgálat
Lmk
Áhitat
Kerületi/megyei alk.
Családi úrvacsora
Presbiteri ülés
Keresztelő
Esküvői előkészítő

 

 

Istentisztelet + igehirdetés
Hittanóra
Ifjúsági óra
Látogatás
Temetés
Lmk
Vendégszolgálat
Istentisztelet
Bibliaóra
Presbiteri ülés
Keresztelői előkészítő
Keresztelő
Családi úrvacsora
Gyászolókkal való beszélgetés
Áhitat
Esküvői előkészítő
Egyéb
Adminisztráció
Kerületi/megyei alk.
Ügyintézés

 

background image

III. Fizikai és lelki építés egyensúlya 

 
A  gyülekezetépítés  nem  csupán  a  lelkész  feladata.  Hálás  va-

gyok azért, hogy kezdettől fogva sokan siettek segítségemre, és kéré-

sem nélkül is végezték az egyházközség területén adódó feladatokat. 
Különösen köszönöm a tisztségviselők lelkiismeretes munkáját, ön-
álló, kreatív szolgálatát.  

A presbitérium tagjaira lehet számítani, bár a gyülekezet szám-

talan  gondja  nemcsak  őket  terheli.  Szükség  van  arra,  hogy  minél 

több fiatal szakembert bevonjunk a sokszínű munkavégzésbe. 

 
1. Szervezeti és személyi jellegű kérdések  

 
A lelkészválasztással még nem oldódtak meg az egyházközség 

személyi kérdései. Kiderült, hogy a Jelölő- és Szavazatbontó Bizott-

ság tagjai már idős korúak. Illendő lenne felelősségük terhét levenni 
a vállukról. Sajnálatos módon hiányos a számvevőszék is. Ide új ta-

gokat kell választani.  

Folyamatos probléma annak a hagyománynak az őrzése, hogy 

ünnepről-ünnepre a templomkapukban egy-egy gondnok álljon, és a 

perselypénz  begyűjtse  a  hívektől.  Feladatuk  ezzel  még  nem  fejező-
dött be, hiszen ezután a lelkészi hivatalban kell az adományokat el-
számolni. 

Jelenlegi  gondnokaink  lelkiismeretesen  végzik  munkájukat, 

de  ezt  a  felelősséget  nehezen  vállalják  új  tisztségviselők,  pedig  a 

megüresedett helyet pótolni szükséges. 

 

2. A gyülekezet anyagi helyzetének elemzése 

 
Sajnálatos,  hogy  a  hivatalátadáskor  elsiklottunk  a  pénztár-

könyv-vezetés  pontatlanságai  felett,  és  hogy  a  mai  napig  nem  sike-

rült jól működő rendszert kialakítani a havi elszámolásra. Van segít-
ségünk,  aki  vállalja,  hogy  egyházunk  egységes  ügyviteli  rendszeré-

ben, a Libra programban könyveli  egyházközségünk pénzmozgását, 
de ehhez szükséges, hogy a készpénzforgalom bizonylatolása és vilá-
gos elszámolása megtörténjék.  

Reménységem  szerint  egy  működőképes  számvevőszék  rend-

szeres ellenőrzése elősegítheti a hiányok pótlását.  

background image

13%

0%

13%

1%

5%

0%

4%

51%

0%

0%

0%

13%

0%

0%

Illetmények

Törvényes terhek

Dologi kiadások

Más egyházi szervnek

Továbbítandók

Bérleti díjak

Javítás, karbantartás, tatarozás

Új létesítmények

Felszerelés pótlása

Gépjármű költség

Segélyek

Egyéb

Leltári tárgyak beszerzése

Kölcsönök

A  2009.  év  lezárása  megtörtént.  Sok  tekintetben  rendkívüli 

volt  ez  az  esztendő.  Nem  pusztán  a  lelkészválasztás  miatt,  hanem 
azért,  mert  a  felépülő  gyülekezeti  ház  végszámláinak  kifizetésére  is 
ekkor került sor. Ez a – vártnál nagyobb volumenű – beruházás je-

lentősen megterhelte az egyházközség anyagi helyzetét, sőt hosszabb 
távra  adósságba  is  kényszerítette.  A  Magyarországi  Evangélikus 
Egyháznak  15  millió,  a  Mátyásföldi  Leányegyháznak  2.1  millió  fo-

rinttal tartozunk. (A mátyásföldiek 400 000 Ft-ot adományként ad-
tak Cinkotának.)  

Adósságaink  törlesztésének  fedezetét  a  gyülekezet  presbitéri-

uma az eladásra szánt Magtár utcai telek árában látta, amelynek ér-
téke  viszont  az  M0  autópálya  megnyitásával  óriási  zuhanásba  kez-

dett, s mire azt értékesíteni tudtuk, már csak 11 millió forintot tud-
tunk érte átvenni. A fennmaradó tartozás rendezése ügyében tárgya-
lást kezdeményezünk hitelezőinkkel. 

Ettől  eltekintve  az  egyházköz-
ség gazdálkodása kiegyensúlyo-

zottnak tekinthető.  
 
A  bevételek  megoszlása  egész-

séges  mondható,  hiszen  jelen-
tős  a  gyülekezeti  tagoktól  ka-
pott adományok mértéke.  

A  gyülekezeti  ház  építésének 
elszámolásával  függ  össze  a 

belső  egyházi  forrásból  érkező 
összegek nagysága. 

 

A  kiadások  felét  a  gyülekezeti 
ház  finanszírozása  foglalja  el. 
Ezt  figyelmen  kívül  hagyva  lát-

juk,  hogy  az  illetmények  és  a 
dologi  kiadások  mellett  is  még 

volt  bőven  lehetőség  más  költ-
ségek kifizetésére is. Az „egyéb” 
rovat  nagysága  abból  adódik, 

hogy  a  banki  átvezetéseket  itt 
elszámoltuk el. 

40%

5%

0%

1%

0%

2%

39%

1%

12%

Gyülekezeti tagoktól

Továbbítandók

Gazdálkodásból

Belső egyházi forrásból

Külföldi egyházi forrásból

Központi állami támogatás

Külső támogatás

Átfutó tételek

Rendkívüli bevételek

background image

IV. Következmények  

 
A  jelentés  tényadatai  mutatják,  hogy  a  gyülekezeti  élet  a  lel-

készváltással nem lassult le, sőt bizonyos területeken új lendületet is 

kapott.  A  templomlátogatottság  nyilvánvalóan  az  új  lelkész  megis-
merésének igénye miatt is emelkedett. A hitoktatással kapcsolatban 
sincsenek  illúzióim.  A  kezdeti  lelkesedést  fenntartani  nem  könnyű. 

Örvendetes viszont, hogy a serdülők bibliaórájára, valamint a gyer-
mek-bibliakörökre egyre többen járnak rendszeresen.  

A jövő év munkáját a látható tendenciák értékelése alapján le-

het  megszervezni.  Ezért  mindenekelőtt  azt  kell  számításba  venni, 
melyek azok a területek, amelyeken még sok a teendő. 

 
1. Hiányosságok 

 

A hitoktatás egyelőre még csak a Batthyány Ilona Általános és 

Közösségi Iskolában indult el. Sok más óvodában és iskolában is ki 

kell használni a lehetőséget! 

Idén nem indult konfirmandus-csoport, hiszen a jelenlegi 7-8 

osztályosok már részesültek konfirmációban. A fiatalok összegyűjté-

se az anyakönyvek és az iskolák adatai alapján – a fiatalokat ismerő 
gyülekezeti tagok segítségével történhet meg. 

A gyülekezet életéből szinte teljesen hiányzik a tipikus ifjúsági 

korosztály (18-25 évesek). Külön stratégia kidolgozása szükséges az 
ő megszólításukhoz. 

Nagy kincsünk, hogy az egyházzene művelését gyülekezetünk-

ben magasan képzett házaspár végzi. Szükséges viszont egy új nem-
zedék  kinevelése,  akik  az  énekkarba  hívhatók,  valamint  hangszeres 

tudásukkal alkalmainkat színesíthetik. 

Általában hangsúlyozni kell a gyülekezeti tagok látogatásának 

rendszerességét,  amihez  igyekszem  is  tartani  magam.  Hetente  2-3 

alkalommal van lehetőségem új arcokat megismerni. 

A  nyilvántartások  pontosítása  folyamatban  van,  de  még  min-

dig több névsor él egymással párhuzamosan. A népmozgalmi adatok 
összeállítása  során  derült  ki,  hogy  a  korábbi  években  milyen  régi 
számokból  indultak  ki.  Őszintén  szembe  kell  nézni  a  valós  adatok-

kal! 

 

background image

2. Kérések 

 

A  változások  akkor  valósulhatnak  meg,  ha  a  kommunikáció  a 

lelkész  és  a  gyülekezet  között  folyamatos  és  őszinte.  Ezért  várom  a 

Testvérek  nyílt  visszajelzéseit  arról,  amit  tapasztalnak  ebben  a  kö-
zösségben. Várom kritikáikat és javaslataikat. 

Különösen kérem, hogy szóljanak, ha kérik személyes szolgála-

taimat (látogatás, házi úrvacsora)!  

Kezdeményezéseket  várok:  milyen  programokat,  alkalmakat 

szervezzünk, mire kíváncsiak, milyen témákról beszélgessünk a bib-
liaórákon stb. 

Kérem,  vigyék  el  döntéseink  hírét:  presbiteri  üléseink  és  köz-

gyűléseink  határozatai  nyilvánosak,  és  nagyon  fontos,  hogy  minél 
szélesebb körben ismeretesek legyenek! 

Buzdítsák a híveket a templomlátogatásra, hiszen a gyülekezeti 

tagok  legfontosabb  találkozási  pontja  Isten  háza,  ahol  nem  csupán 
egymással, hanem Urunkkal is találkozhatunk!  

 
Befejezés 
 

Imádságaikban hordozzák gyülekezetünket, mert nagy az ereje 

a  buzgó  hívő  könyörgésének!  Jövőnk  nem  magunkon,  jó  szervező-
készségünkön  múlik,  hanem  Isten  szeretetén  és  irgalmán,  amelyre 

rászorulunk napról-napra. Helyezzük gyülekezetünk jövőjét most is 
az Ő kezébe, és tőle várjunk megújulást! 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031